माघ  महिनाको मासीक प्रगति विवरण  
महिना माघ
नयाँ ना‍.प्र. वंशज ४३७
वै.अ. ५९
प्रतिलिपि १५७
नावालक
ठाडो उजुरी
अनुगमन 0
द्रुत राहदानी ३०
विविध प्रमाणित १४
जन्मसिद्ध ना.प्र.नयाँ लगत प्रकृया