फाल्गुण  महिनाको मासीक प्रगति विवरण  
महिना फाल्गुण
नयाँ ना‍.प्र. वंशज २९०
वै.अ. २२
प्रतिलिपि ११८
नावालक
ठाडो उजुरी
अनुगमन
द्रुत राहदानी २०
विविध प्रमाणित १२
जन्मसिद्ध ना.प्र.नयाँ लगत प्रकृया 0