नागरिक बडापत्र

ईलाका प्रशासन कार्यालय, चन्द्रौटा, कपिलवस्तुको

नागरिक वडापत्र

 

सि नं.

सेवा सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाणहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी, शाखा/फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

समय

शुल्कदस्तुर

१.

नागरिकता प्रमाण-पत्र

१.१ बंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

 • तोकिए वमोजिमको फाराममा सम्वन्धित स्थानिय तह (गा.पा./न.पा. को वडा) को सिफारिस
 • वावु वा आमा वा आफ्ना बंशज तर्फका तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र र सनाखत
 • नाता खुल्ने गरी सम्वन्धित स्थानिय निकायले गरिदिएको नाता-प्रमाणित
 • जन्म स्थान खुल्ने जन्म दर्ताको प्र.प.
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र
 • विवाहित महिलाको हकमा- विवाह दर्ता,पति सासु वा ससुरा वा जेठाजु वा देवर मध्ये कसैको सनाखत, माईती तर्फको आमा वा वावु वा दाजु वा भाईको ना.प्र.
 • वसाईसराई गरी आएकाहरुको हकमा वसाईसराई दर्ता प्रमाण-पत्र

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 

१.२ वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता (नेपाली नागरिकसंग विवाह भएका महिलाका लागि मात्र)

 • तोकिए वमोजिमको फाराममा सम्वन्धित स्थानिय तह
  (गा.पा./न.पा. को वडा) को सिफारिस
 • विवाह दर्ता प्रमाण-पत्र
 • विदेशी नागरिकता त्याग्न कारवाही चलाएको निस्सा
 • पतिको नेपाली नागरिकताको प्र.प.
 • पतिको सनाखत वा पतिको मृत्यु भै सकेको अवस्थामा पतिको मृत्यु दर्ता प्र.प., पतिसंग नाता खुल्ने तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र र सनाखत
 • हालसालै खिचिएको फोटो-४(चार) प्रति

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 

१.३ अंगिकृतका सन्तानलाई

 • तोकिएको ढाँचाको निवेदनमा स्थानीय निकायको सिफारिश
 • जन्मदर्ता प्रमाण पत्र ।
 • बाबुको नागरिकताको प्रतिलिपी
 • आवश्यक परेमा अन्य कागजात
 • बसोबास प्रमाणित
 • जग्गाधनी पुर्जा
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण (उपलब्ध भएसम्म)
 • सर्जमिन मुचुल्का ।

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 

१.४ कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र. लिंदा

 • वावु वा आमाको ना.प्र.
 • कर्मचारी वहाल रहेको कार्यालयको सिफारिस
 • अनुसुची-१ वमोजिमको ढाँचाको २ प्रति निवेदन
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र. र विवाह दर्ता प्रमाण- पत्र
 • वावु वा आमा वा विवाहित महिलाको हकमा पतिको सनाखत
 • हालसालै खिचिएको फोटो-४(चार) प्रति

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा.अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 

१.५ मातृत्व / पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले ना.प्र. लिदा

 • तोकिय अनुसारको फाराम (सिफारिस सहितको)
 • नेपाल सरकारवाट स्वीकृति प्राप्त वालमन्दिर वा अनाथ वालवालिका संरक्षण गर्ने संघ,संस्था वा अनाथालयको संरक्षणमा हुर्केको भए सो संस्थाको सिफारिस
 • प्रचलित कानून वमोजिम संरक्षकत्व प्राप्त गरी व्यक्ति विशेषले पालनपोषण गरेकाको हकमा त्यस्ता व्यक्तिको ना.प्र. र सनाखत
  आवश्यकता अनुसार स्थानिय तह वा प्रहरी प्रतिवेदन वुझ्न सकिने

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

सिफारीस सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाईने ।

 

१.६ नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

 • तोकिएको ढाँचाको निवेदनमा स्थानिय तहको सिफारिस
 • ना.प्र.प. नम्वर वा जारि मिति खुलेको प्रमाण
 • यसै जिल्लाको स्थायी निवासी भएको प्रमाण
 • अन्य जिल्लावाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा साविक जिल्लावाट अभिलेख प्राप्त गर्नु पर्ने
 • श्यामश्वेत फोटा-५ प्रति

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१३।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

 

 

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 

१.७ नावालक/ नावालिक परिचय पत्र

 • निवेदन
 • वावुआमाको नागरिकता
 • जन्मदर्ता
 • नाता प्रमाण-पत्र
 • स्थानिय तहको सिफारिस

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

नागरिकता फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 

१.८ नेपाली नागरिकता त्याग

 • तोकिए बमोजिम विवरण खुलेको निवेदन
 • सक्कलै नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र
 • राहदानी लिएको हकमा सक्कलै राहदानी
 • अन्य कागजात ।

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा उसै दिन ।

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

मुद्दा फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 

१.९ नागरिकताको प्रमाण पत्रको नयाँ लगत कायम (कार्यालयको अभिलेख जिर्ण भएको अवस्थामा)

 • तोकिए अनुसारको स्थानीय तहको सिफारिस
 • सक्कल नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • सक्कल ना.प्र. नभएमा ना.प्र.को प्रतिलिपी ।
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर र जारी मिति खुलेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा ।
 • एकाघरको नाता खुल्ने वयक्तिको (बाबु, आमा, दाजु, भाइ, ठूलो बुवा, काका) नागरिकता सहित सनाखत ।
 • नागरिकता लिएको हो भन्ने खुल्ने अन्य कागजातहरु ।

 

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

मुद्दा फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

२.

राहदानी

२.१ यसै जिल्लामा ना.प्र. अभिलेख भएकाको हकमा जिल्लाबाटै MRP सिफारिस र वितरण गर्दा

 • तोकिएको ढाँचाको आवेदन फाराम ३ प्रति
 • ७५-८० ग्रामको पेपरमा फाराम भर्नु पर्ने ।
 • MRP साइजको गुस्तरीय फोटो-६ प्रति
 • सक्कलै ना.प्र. सहित २ प्रति फोटोकपी
 • आवेदक स्वम उपस्थित भै सहिछाप गर्नु पर्ने ।
 • नागरिकताको अभिलेख प्रमाणित ।
 • नावालक स्वयम उपस्थित भै सहिछाप      गर्नु पर्ने ।
 • नावालकको हकमा नावालक परिचयपत्र

१. अभिलेख प्रमाणित उसै दिन

२. MRP वितरण प्राप्त भएपछि

रु.५०००।-

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

राहदानी

फाँट

 

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

नागरिकताको प्रमाणपत्र रूजु गरी पठाउने गरीएको ।

 

२.२ द्रुत (जरुरी) राहदानी सिफारिसका लागि (यस जिल्लामा अभिलेख भएको हकमा)

 • तोकिएको ढाँचाको आवेदन फाराम ३ प्रति
 • ७५-८० ग्रामको पेपरमा फाराम भर्नु पर्ने ।
 • MRP साइजको गुणस्तरिय फोटो -६ प्रति
 • सक्कल ना.प्र. सहित २ प्रति फोटोकपी
 • आवेदक स्वयम उपस्थित भै सहिछाप  गर्नु पर्ने
 • नावालकको हकमा नावालक परिचय-पत्र
 • नागरिकताको अभिलेख प्रमाणित ।

निवेदन दर्ता गरेको सोही दिन ।

निशुल्क

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

राहदानी

फाँट

 

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

नागरिकताको प्रमाणपत्र रूजु गरी पठाउने गरीएको ।

 

२.३ राहदानी हराएका च्यातिएकोखराब भएको हकमा

 • आवेदन फाराम ३ प्रति
 • च्यातिएको भिजेको  केरमेट भएको हकमा सक्कलै राहदानी
 • नागरिकता सक्कलै र २ प्रति प्रतिलिपि/ नावालक परिचय पत्र

१. अभिलेख प्रमाणित उसै दिन

२. MRP वितरण प्राप्त भएपछि

रु.१००००।-

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

राहदानी

फाँट

 

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 

२.४ कर्मचारी परिवारको नाताले राहदानी प्राप्त गर्दा ।

 • तोकिएको ढाँचाको आवेदन फाराम ३ प्रति
 • ७५-८० ग्रामको पेपरमा फाराम भर्नु पर्ने ।
 • MRP साइजको गुणस्तरिय फोटो -६ प्रति
 • सक्कल ना.प्र. सहित २ प्रति फोटोकपी
 • कर्मचारी वहाल रहेको कार्यालयको सिफारिस ।
 • बाहिरी जिल्लाको नागरिकता भएमा अभिलेख प्रमाणित ।
 • राहदानी च्यातिएको, हराएको, खराब भएको हकमा २.३ अनुसारका प्रमाण कागजहरु पेश गर्नु पर्ने ।

१. अभिलेख प्रमाणित उसै दिन

२. MRP वितरण प्राप्त भएपछि

सामान्य भएमा रु.५०००। र हराए, च्यातिए, खराब भएमा रु.१००००।

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

राहदानी

फाँट

 

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 

 २.५ बसाईसराई गरी यस जिल्लामा आउनेको हकमा ।

 • तोकिएको ढाँचाको आवेदन फाराम ३ प्रति
 • ७५-८० ग्रामको पेपरमा फाराम भर्नु पर्ने ।
 • MRP साइजको गुस्तरीय फोटो-६ प्रति
 • सक्कलै ना.प्र. सहित २ प्रति फोटोकपी
 • आवेदक स्वम उपस्थित भै सहिछाप गर्नु पर्ने ।
 • नागरिकताको अभिलेख प्रमाणित ।
 • नावालक स्वयम उपस्थित भै सहिछाप      गर्नु पर्ने ।
 • नावालकको हकमा नावालक परिचयपत्र
 • बसाईसराई दर्ताको प्रमाण पत्र ।
 • सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकतको अभिलेख प्रमाणित हुनु पर्ने ।

१. अभिलेख प्रमाणित उसै दिन

२. MRP वितरण प्राप्त भएपछि

सामान्य भएमा रु.५०००। र हराए, च्यातिए, खराब भएमा रु.१००००।

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

राहदानी

फाँट

 

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

३.

संस्था दर्ता

३.१ नयाँ संस्था दर्ता गर्ने सम्वन्धी

 • रितपूर्वकको निवेदन (तोकिय वमोजिमको ढाचामा)
 • विधान ४ प्रति
 • प्रबन्ध (तदर्थ) समितिका पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र, प्रहरी प्रतिवेदन
 • स्थानीय  तहको सिफारिस पत्र

आवश्यक कागजात पुरा गरी जाँचबुझ सकेको भोलिपल्ट

रु.१००००।

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

 

३.२ संस्था नविकरण

 • तोकिएको निवेदन फाराम
 • कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि
 • लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन
 • बार्षिक प्रगति विवरण
 • कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित स्थानीय  तहको सिफारिस पत्र
 • संस्था दर्ता प्रमाण-पत्रको नक्कल
 • समाज कल्याण परिषदको आवद्धता पत्रको नक्कल
 • आगामी वर्षको कार्ययोजना
 • आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर चुक्ता प्रमाण पत्र ।

आवश्यक कागजात पुरा गरी प्रमाण पेश गर्दैका दिन

रु.५००।–

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

संस्था नविकरण नियमित भएमा

 

यदि नियमित नभएमा प्रत्येक वर्षको रु. १०००/- थप जरीवाना लिई पुन: नविकरण गर्न सकिनेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

 

३.३ संस्थाको विधान संशोधन

 • तोकिएको तीन महले फाराममा साविकमा भएको स्वीकृत विधानमा थपघट गर्नुपर्ने कारण समेत खुलाई साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने ।
 • स्वीकृत सक्कल विधान
 • तीन महले संशोधित विधानको २ प्रति प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने ।

आवश्यक कागजात पुरा गरी जाँचुबझ गरेको भोलिपल्ट ।

रु.१०।– को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

 

३.४ संस्था दर्ता प्रमाण पत्र र स्वीकृत विधानको प्रतिलिपिको लागि

 • रितपूर्वकको निवेदन
 • कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि
 • संस्था दर्ता प्रमाण पत्र

प्रमाण पुगेपछि सोही दिन

प्रत्येक पानाको रु.३ का दरको टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

 

३.५ संस्थाको शाखा खोल्ने सम्वन्धी

 • संस्थाको कार्यसमितिको निर्णय
 • विधानको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित  स्थानीय तहको सिफारिस
 • स्थानिय तदर्थ समितिको नामावली
 • प्रहरी प्रतिवेदन ।

प्रमाण पुगेपछि सोही दिन

निशुल्क

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

४.

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन र ४ प्रति फोटो
 • प्रकाशक कुनै संस्था भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण, निर्णय प्रतिलिपिहरु र संचालकका ना.प्र. प्रतिलिपि
 • सम्पादकको ना.प्र. प्रतिलिपि
 • सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको (एस.एल.सी. देखि स्नातकसम्मको) मार्कसीट, चारित्रिक प्र.प. र प्रोभिजनल सर्टिफिकेट का प्रतिलिपिहरु वा एस.एल.सी. उत्तर्ण गरी पत्रकारितामा १० वर्ष कार्य गरेको सूचना विभागको प्रमाणपत्र समेतका प्रमाणहरुको प्रतिलिपि ।
 • सम्पादकलाई प्रकाशकले नियुक्ती गरेको कागज तथा पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने बारेको सम्पादकको मंजुरीनामा कागज
 • सूचना विभागबाट नाम खुलि आएको प्रमाण ।
 • स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रिका छाप्न दिएको सिफारिश
 • छापाखानाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिएको स्वीकृति
 • छापाखानाले कर तिरेको कागज
 • प्रहरी प्रतिवेदन

आवश्यक कागजात सहित प्रकृया/ प्रमाण पुगेपछि सोही दिन

दैनिक पत्रिका रु. १,०००।– अर्ध  साप्ताहिक रु. ७००।- साप्ताहिक पत्रिका रु. ५००।- पाक्षिक पत्रिका रु. ३००।- तथा मासिक र अन्य पत्रिका रु. २००।-

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

५.

छापाखाना संचालन सम्बन्धी

 • छापाखाता दर्ता भएको निकायको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
 • व्यक्ति वा संस्थाको निवेदन, संस्था भए संस्था सम्बन्धी प्रमाण, निर्णय र संचालकको ना.प्र. प्रतिलिपि
 • कर सम्बन्धी प्रमाण
 • छापाखाना संचालन गर्ने घर जग्गाको प्रमाण, अन्य व्यक्तिको घर भएमा मंनजुरीनामा
 • छापाखाना उपकरणहरु खरिद गरेको वा नामसारी भई आएमा सो समेतको सम्पूर्ण प्रमाणहरु
 • संचालकको ५ प्रति फोटो

प्रमाण पुगेको भोलीपल्ट

रु.१०००।–

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

६.

हातहतियार इजाजत सम्बन्धी

६.१ नया इजाजत लिने सम्वन्धी (पर्चेस लाइसेन्स)

 • ना.प्र.प. नक्कल र निवेदन
 • स्थानीय तह (गा.पा./न.पा. को वडा)को सिफारिस
 • प्रहरी प्रतिवेदन
 • चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाण

आवश्यक प्रमाण/ कागजात सहित जाँचबुझ सकेको भोलिपल्ट

रु.१०।– को टिकट

नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

 

६.२ हातहतियार नामसारी

 • निवेदन, ना.प्र.प. नक्कल तथा इजाजत पत्र र दुई पक्ष बीच भएको कागजात
 • आवश्यक परेमा प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
 • स्वास्थय परीक्षण कागजात

आवश्यक कागजात सहित प्रमाण पुगेमा भोलि पल्ट ।

रु.१०।– को टिकट

नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

 

६.३ हातहतियार नविकरण

 • सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन र सक्कल इजाजत पत्र

निवेदन परेकै दिन

 • पेस्तोल, रिभल्वर वा मिनियचर राईफल सहित अन्य राइफलको- ७५०/-टोटावाल वन्दुक वा मिनियचर राइफलको ३००/-हावादारी वन्दुकको ३००/-
 • भरुवा बन्दुकको २००/-
 • म्याद भित्र नविकरण नभएका हातहतियारको हकमा थप
 1. ३५ दिन सम्म २५%
 2. तिन महिना सम्म ५०%
 3. सोहि वर्षको अन्तसम्म १००%
 • माथिको म्याद भित्र नविकरण नभएका हातहतियारको हकमा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार हुनेछ ।

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

एक वर्ष सम्म ५००/-,  दुई वर्ष सम्म १०००/-, तिन वर्ष सम्म १५००/-, चार वर्ष सम्म २०००/-, पाच वर्षसम्म २५००/-

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

 

६.४ हातहतियार इजाजत पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदन
 • नागरिकता प्रमाण- पत्र
 • इजाजत पत्र
 • दुई प्रति फोटो

पेश भएको दिन

रु.५००।

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारीस सहित पठाईने

७.

पेन्सन सम्बन्धी प्रमाणित/ सिफारिस/ निवेदन

 • निवेदन
 • स्थानीय तह (गा.पा./न.पा. को वडा)को सिफारिस/प्रमाणित
 • प्रहरी प्रतिवेदन
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • पेन्सन सम्बन्धी कागजातका प्रतिलिपी

सोही दिन

रु.१०। को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

८.

आदिवासी,जनजाति, मधेशी, दलित र अन्य प्रमाणित सिफारिस सम्बन्धी

 • निवेदन
 • स्थानीय तह (गा.पा./न.पा. को वडा) को सिफारिस
 • नागरिकताको प्रतिलिपि

सोही दिन

रु.१०। को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

प्रशासन फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

९.

ठाडो उजुरी/शान्ति सुरक्षाको निवेदन

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन

सोही दिन प्रकृया सुरु हुने

रु.१०। को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

मुद्दा फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

१०.

जनसरोकारको गुनासो सुनुवाई/निवेदन

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन

सोही दिन कारवाही प्रकृया सुरु हुने

रु.१०। को टिकट

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

मुद्दा फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

११.

दैवीप्रकोप सम्बन्धी राहतको लागि निवेदन

 • निवेदन
 • स्थानीय तह (गा.पा./न.पा. को वडा)को सिफारिस
 • प्रहरी प्रतिवेदन
 • नागरिकताको प्रतिलिपि

तत्कालै

नि:शुल्क

शा. अ. / सम्वन्धित फाँटका कर्मचारी

 

 

लेखा फाँट

शा.अ./ उ.स. (का.प्र.)

 

 

 

पुनश्च:- यस कार्यालयबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाह सम्बन्धमा बृहत रुपमा बुझ्न परेमा सम्बन्धित फाँट तथा सोधपुछ कक्षमा सम्पर्क राख्नुका साथै कार्यालयका काम र अन्य जनसरोकार राख्ने सेवा सुविधा सम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा शाखा अधिकृत/कार्यालय प्रमुख समक्ष (टेलीफोन ०७६–५४०११५, ०७६–५४००१२, मोवाईल ९८५७००९७७७, ९८५७०५४६६६ e-mail:- chandrautailaka@gmail.com) राख्न सकिनेछ ।