सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम प्रकाशित विवरणहरु

१.  निकायको स्वरुप र प्रकृत:-

 • सेवाग्राहीको बढ्दो चापको कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुने सेवा सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउन कठीन भएको हुँदा जनताको घरदैलो नजिकै बाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराइ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको कार्यबोझलाइ न्यूनिकरण गर्ने उदेश्यले  इलाका प्रशासन कार्यालयहरु स्थापना गरिएका हुन् । यसै उद्देश्यलाइ पुरा गर्न ईलाका प्रशासन कार्यालय, चन्द्रौटा मिति २०४६।११।२४ मा स्थापना भएको हो । यस कार्यालयले हाल कपिलवस्तु जिल्लाका शिवराज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिका गरी तीनवटा स्थानिय तहका सेवाग्राहीहरुलाइ सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

२.  निकायको काम, कर्तब्य र अधिकार :-

 • नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने ।
 • नाबालक परिचयपत्र जारी गर्ने ।
 • राहदानी सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • कालोबजार तथा तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्ने।
 • ठाडो उजुरी सुनि सो उजुरीउपर आवश्यक कारवाही गर्ने ।
 • आफ्नो इलाका भीत्रका कार्यालय निरिक्षण गर्ने ।
 • शान्ति सुरक्षा स्थापनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ सहयोग गर्ने ।
 • स्थानिय तहबाट सिफारिस भइआएको ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने।
 • बजार अनुगमन गर्ने ।

३.  निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण:-

 • उप-सचिब - १ (शाखा अधिकृतबाट पेश भएका विषयमा निर्णय दिने, आफुले निर्यय गर्न नसक्ने विषयमा राय सहित प्र. जि. अ. समक्ष पेश गर्ने, दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कार्य गर्ने, कार्यलय प्रमुखको हैसियतले गर्नुपर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएका सबै कार्यहरु गर्ने )
 • शाखा अधिकृत - १ (नागरिकता जारी गर्ने, राहदानी सम्बन्धी कार्य गर्ने, आफूले निर्णय गर्न नसक्ने विषयमा राय सहित कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अधिकार प्रत्यायोजन एवं निर्देशन भएका र कार्यलय प्रमुखबाट अधिकार प्रत्यायोजन एवं निर्देशन भए अनुसारका सबै कार्यहरु गर्ने  )
 • नायब सुब्वा -२( फाँट प्रमुख भइ कार्य गर्ने, कार्यालय प्रमुख र शाखा अधिकृतबाट निर्देशन भएका कार्यहरु गर्ने  )
 • लेखापाल - १ ( लेखा सम्बन्धी सबै कार्य गर्ने  )
 • कम्प्यूटर अपरेटर - ( कम्प्यूटर सम्बन्धी सबै कार्य गर्ने  )
 • खरिदार - २ (  सहायक कर्मचारीको रुपमा काम गर्ने )
 • ह.स.चा.-१ (  कार्यालयको आवश्यकतानुसार सवारी साधन चलाउने )
 • कार्यालय सहयोगी - ४ (कार्यालयको सरसफाइ गर्ने र कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरुले लाए अह्राएको काम गर्ने )

४.  निकायबाट प्रदान गरिने सेवा:-

 • नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान ।
 • नाबालक परिचयपत्र जारी ।
 • द्रुत राहदानी सिफारिस ।
 • स्थानिय तहबाट सिफरिस भइ आएको ब्यहोरा प्रमाणित ।
 • ठाडो उजुरी सुन्ने र सोको निर्णय दिने ।

५.  सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी:-

 • नागरिकता शाखा - नाय सुब्वा, शाखा अधिकृत, उप-सचिव ।
 • राहदानी सिफारिस - नाय सुब्वा, शाखा अधिकृत, उप-सचिव।
 • प्रशासन शाखा - नाय सुब्वा, शाखा अधिकृत, उप-सचिव ।
 • लेखा शाखा - लेखापाल, उप-सचिव ।

६.  सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अबधि:-

 • दस्तुर:- तोकिएको निबेदन दस्तुर वापतको टिकट बाहेक यस कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवामा कुनै दस्तुर नलाग्ने ।
 • अबधी:- प्रमाण पुगेकै दिन सेवा प्रदान गरिने ।

७.  निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी:-

 • निर्णय प्रक्रिया :- तोक आदेश र टिप्पणी ।
 • निर्णय गर्ने अधिकारी :- शाखाबाट पेश भएकोमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतबाट पेश भएकोमा कार्यालय प्रमुख।

८.  निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी:-

 • शाखा अधिकृतबाट निर्णय भएकोमा - कार्यालय प्रमुख ।
 • कार्यालय प्रमुखबाट निर्णय भएकोमा - प्रमुख जिल्ला अधिकारी ।

९.  सम्पादन गरेको कामको विवरण:- (आ.ब.२०७५/७६ को फाल्गुण सम्म)

 1.  

सम्पादित काम

२०७४/७५

२०७५/७६

२०७६/७७

 •  

नयाँ नागरिकता प्रदान

१.बंशज

२.बैवाहिक अंगीकृत

३. अंगीकृत

५९५०

५३९८

५५०

४९५४

४४७०

४८४

×

३०९९

२७७४

३१७

 •  

नाबालक परिचयपत्र जारी

४४

५०

२३

 •  

प्रतिलिपी ना.प्र.जारी

१०१४

१४१७

९९६

 •  

द्रुत राहदानी सिफारिस

×

२३९

३२५

 •  

स्थानिय तहबाट सिफारिस भइ आएको विविध ब्यहोरा प्रमाणित

५२९

४५९

१३१

 •  

ठाडो उजुरी

१२४

७१

३६

 •  

बजार अनुगमन पटक

११

 •  

हाजीरी छड्के पटक

१०. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद:-

 • सूचना अधिकारी - शा अ श्री जगदीश अर्याल ।
 • कार्यालय प्रमुख - उ स श्री शंकर बहादुर विष्ट ।

११. ऐन, नियम, विनियम र निर्देशिकाको सूची:-

 • नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
 • नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३
 • नागरिकता वितरण कार्यविधी निर्देशिका, २०६३
 • स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८
 • राहदानी ऐन, २०२४

१२. आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अद्याबधिक विवरण (आ.ब.२०७५/७६ को)

शिर्षक

आ.व.

बिनियोजित

खर्च

 

चालु

२०७५/७६

६४२१०००।००

५५९३१९२।७८

२०७६/७७ मार्ग सम्म

६२८३०००।००

२३२५४४५।६०

 

पुँजीगत

२०७५/७६

३५००००।००

३५००००।००

२०७६/७७ मार्ग सम्म

५००००।००

राजश्व आम्दानी

 

×